«’Οσοι έχετε μίσος για την Σιών, θα ντροπιασθείτε από τον Κύριον» (ΒΙΝΤΕΟ)

nazoreos
0 0
Read Time:4 Minute, 15 Second

Τα πολύ σκληρά αυτά λόγια, αγαπητοί μου Αδελφοί, είναι λόγια της χριστιανικής υμνωδίας! Είναι λόγια, τα οποία ψάλλονται κατά  ακολουθία του όρθρου το πρωΐ της εορτής  των Χριστουγέν-νων! Αναφέρονται στους ασεβείς ανθρώπους, οι οποίοι μισούν και μάχονται την Εκκλησίαν! Ιδού η ερμηνεία τους: 

 «’Οσοι έχετε μίσος για την Σιών, θα ντροπιασθείτε  από τον Κύριον, διότι ως χορτάρι από την φωτιά θα αποξεραθείτε»! 

(βλ. Αναβαθμοί, Αντίφωνον α΄- Όρθρος των Χριστουγέννων).  

Θα με ρωτήσετε μερικοί εκ των αναγνωστών μου: πώς και γιατί σήμερα θυμήθηκα τα λόγια αυτά; 

Και απαντώ: Αφορμή, μου έδωσαν τα λόγια του Υπουργού της παρούσης δήθεν συντηρητικής Κυβερνήσεως Μητσοτάκη κ. Βασ. Κικίλια, μιάς Κυβερνήσεως, η οποία ξεπέρασε τους διωγμούς εναντίον της Πίστεώς μας των Κυβερνήσεων των άλλοτε Μπολσεβίκων και των Κομμουνιστών!!!!

Ο κ. Υπουργός αποτόλμησε να εκστομίσει τα εξής φοβερά λόγια κατά της εορτής των Χριστουγέννων, μιάς εορτής, η οποία διεχώ-ρισε και διήρεσε την παγκόσμον ιστορίαν στην ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ και την ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ εποχήν!

Αυτό, λοιπόν, το παγκόσμιον γεγονός ο άθεος Υπουργός το υποτίμησε και το καταπάτησε ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΟΛΟΥ ΝΑ ΚΟΚΚΙΝΙΖΕΙ! Λέγεται, και δεν γνωρίζω εάν αληθεύει, ότι είναι γόνος Μασσώνων!

Ανεξάρτητα από αυτό ο άνθρωπος αυτός, χωρίς να κοκκινίζει, εξεφράσθη με καταπληκτική περιφρόνηση για την παγκόσμια εορτή των Χριστουγέννων! Την χαρακτήρισε ως «ΔΗΘΕΝ ΓΙΟΡΤΗ»!!! Ιδού τα λόγια του:  

Στον ασεβέστατο και αγράμματο αυτό άνθρωπο, τον ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΙΚΙΛΙΑ, λοιπόν, και στους ομόφρονές του αφιερώνω σήμερα τις ολίγες αυτές γραμμές και, μετά δακρύων προσευχόμενος, τολμώ να επαναλάβω τα παραπάνω λόγια της υμνωδίας των Χριστουγέννων: Κύριε Υπουργέ,

 «Οι μισούντες Σιών αισχύνθητε από του Κυρίου.

Ως χόρτος γαρ πυρί έσεσθε απεξηραμένοι»!!! 

Ο πόνος στην καρδιά μου είναι πολύ βαθύς, διότι ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, για να καταγγείλει την ασέβεια αυτού του δήθεν επισήμου προσώπου!

Τα λόγια του υμνωδού των Χριστουγέννων σαν βάση τους  έχουν τα λόγια του Δαβίδ στον 128 Ψαλμό, στ. 3-7:

«Επὶ τοῦ νώτου μου ἐτέκταινον οἱ ἁμαρτωλοί, ἐμάκρυναν τὴν ἀνομίαν αὐτῶν· Κύριος δίκαιος συνέκοψεν αὐχένας ἁμαρτωλῶν. Αἰσχυνθήτωσαν καὶ ἀποστραφήτωσαν εἰς τὰ ὀπίσω πάντες οἱ μισοῦντες Σιών.

Γεννηθήτωσαν ὡς χόρτος δωμάτων, ὃς πρὸ τοῦ ἐκσπασθῆναι ἐξηράνθη· οὗ οὐκ ἐπλήρωσεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ ὁ θερίζων καὶ τὸν κόλπον αὐτοῦ ὁ τὰ δράγματα συλλέγων».

Ο Κύριος, μας λέγει ο Προφητάναξ Δαβίδ, απέκοψε τον αυχένα, δηλ. το κεφάλι, των αμαρτωλών! Αποκεφάλισε τους αμαρτωλούς! 

Ο Θεός είναι Θεός της αγάπης, αλλά συγχρόνως και τιμωρός των ασεβούντων και αμετανοήτων ανθρώπων, των  πολεμίων Του. 

Ο κ. Στυλ. Γερασίμου, Δρ. της Θεολογίας, σχολιάζον-τας τον παραπάνω αναβαθμό, γράφει τα εξής:

«Ο δεύτερος αναβαθμός “Οι μισούντες Σιών αισχύνθητε από του Κυρίου’ ως χόρτος γάρ πυρί έσεσθε απεξηραμένοι”, ερμηνεύεται για εκείνους που μισούν την νοητή Σιών, δηλαδή την Εκκλησία του Χριστού, τούς παροτρύνει να ντραπούν και να επιστρέψουν στον Κύριο, γιατί όπως το ξερό χορτάρι δεν μπορεί να συνυπάρξη με την φωτιά, έτσι κι εκείνοι που μάχονται εναντίον της Εκκλησίας θα καταξηρανθούν με το να μήν έχουν καμιά πνευματική υγρασία. 

Όλοι όσοι μίσησαν και καταπολέμησαν την Εκκλησία του Χριστού, έχουν καταξηρανθή.

Η Εκκλησία πάντοτε ανθεί, αφού σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο: “Τούτο γέγονε και επί της Εκκλησίας, αρχομένης γάρ αυτής φύεσθαι συνεχώς επετίθεντο πάντες παρά μέν την αρχήν βασιλείς και δήμοι και τύραννοι,  μετά δέ ταύτα των αιρέσεων αι επιβουλαί, και πολύς πανταχόθεν ο πόλεμος και ποικίλος ανερριπίζετο. Αλλ’ όμως ουδέν ίσχυσεν’ αλλά τα μέν των πολεμίων ελύθη, τα δέ της Εκκλησίας ανθεί”»

Γράφοντας όλα αυτά, θέλουμε να δώσουμε μια ευκαιρία στον ασεβέστατο, τελικώς δε και αγράμματο, Υπουργό κ. Βασίλειο Κικίλια, μια ευκαιρία, επαναλαμβάνω, για να μετανοήσει και να διορθώσει το πνευματικό αυτό έγκλημα, στο οποίο υπέπεσε!  Διαφορετικά  «ως χορτάρι από την φωτιά» του Χριστού θα αποξεραθεί!!!!!!! 

«Είπον και ελάλησα και αμαρτίαν ουκ έχω» κατά τήν λαΐκήν ρήσιν. Αλλά και ο Κύριός μας είπε: «Ει μη ήλθον και ελάλησα αυτοίς, αμαρτίαν ουκ είχον. Νυν δε πρόφασιν ουκ έχουσι περί της αμαρτίας αυτών» (Ιωάν.ιε΄, 17).

Αδελφοί μου, 

Πρόσχωμεν! Το Κράτος του Διαβόλου επεκτείνεται! Πλήν όμως «οι εκζητούντες τον Κύριον ουκ ελαττωθή- σονται παντός αγαθού».

Σας εύχομαι ευλογημένον παρά  Κυρίου το Νέον Έτος.

+ Ο πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος 

Αίγιον, 28 Δεκεμβρίου 2020  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Επειδή  στον εκκλησιαστικό χώρο υπάρχουν και μερικοί, που υποστηρίζουν ότι ο Θεός είναι αγάπη ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ  ΔΕΝ ΤΙΜΩΡΕΙ, πρόκει-ται δηλ. για τους «Αγαπούληδες του Θεού», όπως τους έχω ονομάσει, και επειδή επίσης οι άνθρωποι αυτοί είναι πιθανόν να μου επιτεθούν και πάλι για όσα κατέγραψα παραπάνω, θα ήθελα προκαταβολικώς να αμυνθώ και να τους παραπέμψω στα λόγια, τα οποία ψάλλουμε κατά την νύκτα της Αναστάσεως, δηλ. του;ς στίχους οι οποίοι συνοδεύουν το ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Οι στίχοι αυτοί είναι πολύ σκληρά λόγια! Σας τα παραθέτω: 

 «ΑΝΑΣΤΗΤΩ ὁ Θεός, 

•  καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ,

• καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν. 

• Ως ἐκλείπει καπνός, ἐκλιπέτωσαν·

• ὡς τήκεται κηρὸς ἀπὸ προσώπου πυρός,

•   οὕτως ἀπολοῦνται  οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ.

• Καὶ οἱ δίκαιοι εὐφρανθήτωσαν» 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Next Post

Κεκλεισμένων των θυρών ο εορτασμός των Θεοφανείων

Κεκλεισμένων των θυρών θα τελεστεί ο εορτασμός των Θεοφανείων, συμφωνα με ανακοίνωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Στέλιου Πέτσα. «Οι εκκλησίες μας θα […]