«Και των κολάσεων ελευθερωθήναι εν τη φοβερά ημέρα της κρίσεως…»

nazoreos

Κύριέ μου, Κύριε, γλυκύτατε μου Ιησού Χριστέ, ό Θεός των οικτιρμών, ή του ελέους άβυσσος, ό μετανοών επί κακίαις ανθρώπων εμέ μετανοούντα αρτίως και πίστει προσερχόμενονυπόδεξαι  και ελέησόν με τον αμαρτωλόν.  Και μή διό το πλήθος των τοσούτων μου εγκλημάτων […]

Get new posts by email